Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Expovorm International B.V. Kamer van Koophandel nr. 06056878

 

 

Artikel 1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Expovorm International B.V.
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.
 3. Het werk: het ontwerpen en (doen) bouwen, vervoeren, plaatsen en verwijderen van (een) stand(s), bedoeld als een tijdelijk bouwwerk ten behoeve van tentoonstellingen, exposities en evenementen (hierna tezamen genoemd tentoonstellingen) alsmede van kantoorinrichtingen, winkelinrichtingen, vitrines, balies, shop in shop verkooppunten e.d. hierna te noemen interieurbouw.

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn voor iedere aanbieding/offerte en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 2. Opdrachtgever kan de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden niet opzij zetten. Ook indien bij opdrachtaanvaarding de opdrachtgever zijn algemene voorwaarden toepasselijk verklaart, dan wel bedingen in de algemene voorwaarden van opdrachtnemer opzij zet, geldt niettemin dat de algemene voorwaarden van opdrachtnemer integraal van toepassing zijn. 

 

 

Artikel 3. Offerte en overeenkomst

 

 1. Al onze offertes zijn vrijblijvend, en blijven tot 1 maand na dagtekening geldig tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is genoemd. Van de offerte maakt tevens deel uit een beschrijving volgens welke opdrachtnemer verplicht is het werk uit voeren. 
 2. De presentatietekening is bedoeld om een indicatie te geven van de te realiseren stand en per definitie geen bestektekening die een exacte weergave vormt van de daadwerkelijk uitvoering. De presentatietekening kan derhalve afwijken van de inhoud van de offerte. 
 3. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden en de overeenkomst tussen partijen komt slechts dan tot stand indien de aanvaarding van de offerte door de wederpartij schriftelijk worden bevestigd.
 4. Opdrachtnemer bevestigt de aanvaarding schriftelijk onder vermelding van de definitieve prijs.
 5. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 6. De overeenkomst is eenmalig, dat wil zeggen dat de ontwerpen, die onderdeel vormen van de offerte in de toekomst niet door de opdrachtgever voor een volgende tentoonstelling en/of evenement mogen worden gebruikt. Misbruik wordt beboet conform artikel 8 lid 4.
 7. Indien geen opdracht wordt verstrekt, naar aanleiding van het maken van het ontwerp, maquettes, modellen, tekeningen e.d. is opdrachtgever niet gerechtigd het ontwerp e.d. op enigerlei wijze te gebruiken dan wel ervan door derden gebruik te laten maken op straffe van de boete die staat vermeld in artikel 16.

 

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (laten) uitvoeren.
 2. Indien en voor zover de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle benodigde tekeningen, bestekken en overige gegevens en materialen, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
 5. Op producten die opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever in het werk gebruikt en/of aanbrengt, zijn de fabrieksgaranties van toepassing en is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade of gebrek. 
 6. Opdrachtnemer kan als extra service zorgdragen voor de aansluiting van de stand op elektriciteit, water, telefoonnet, internet, afhanging, vorkheftruck etc. (zogehten beursservices), maar opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken in en het niet functioneren van deze aansluitingen. De kosten voor deze extra service worden achteraf in rekening gebracht.
 7. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond te ontbinden. In dat geval is opdrachtgever verplicht tot vergoeding van alle door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten en de, als gevolg van de ontbinding, nog te maken kosten. 

 

 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst, meerwerk

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vaste aanneemsom is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze aanneemsom tot gevolg heeft. 
 5. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
 6. Alle niet in de offerte opgenomen werkzaamheden die uit de overeenkomst voortvloeien en voor een goede opdrachtuitvoering noodzakelijk zijn, worden beschouwd als meerwerk en worden als zodanig separaat in rekening gebracht. 

 

 

Artikel 6. Oplevering

 

 1. Opdrachtnemer deelt bij gereedkomen van het werk direct aan opdrachtgever mee dat het werk is voltooid.
 2. Opdrachtgever dient het werk per ommegaande op gebreken te controleren. 
 3. De inspectie van de oplevering wordt op het opleveringsformulier vastgelegd en bevestigd door ondertekening door beide partijen.
 4. Indien opdrachtgever verzuimt de opleveringscontrole per ommegaande uit te voeren vervalt zijn recht op reclame.
 5. Reclames dienen onverwijld en uiterlijk binnen 24 uur na oplevering schriftelijk en aangetekend aan opdrachtnemer te worden gemeld. Opdrachtnemer zal gebreken die terecht zijn gereclameerd binnen 24 uur, na ontvangst van de melding herstellen, indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming wordt verleend door de organisator van de tentoonstelling en indien dit technisch en praktisch mogelijk is, Alsdan is opdrachtnemer niet verplicht tot enige schadevergoeding. 
 6. Opdrachtnemer is nimmer verplicht tot betaling van enige schadevergoeding in verband met enige tijdens de oplevering geconstateerde gebreken.

 

 

Artikel 7. Geheimhouding

 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Het boetebeding zoals vermeld in artikel 16 van deze voorwaarden is van toepassing bij overtreding.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

 

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en haar overige rechten en bevoegdheden ter zake van de intellectuele eigendomsrechten van opdrachtnemer.
 2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., blijven eigendom van opdrachtnemer en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. 
 3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 
 4. Overtreding van de inhoud van het onderhavige artikel is onderhevig aan het boetebeding dat staat opgenomen in artikel 16.

 

 

Artikel 9. Risico - en Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht van eigendom voor ter zake van alle geleverde materialen, onderdelen daarvan dan wel gereedschappen voor zover de geleverde materialen nog niet zijn verwerkt. 
 2. Zodra oplevering van het werk ex artikel 6. heeft plaatsgevonden draagt de opdrachtgever het risico van schade, van welke aard dan ook. Zulks lijdt uitzondering indien en voor zover opdrachtgever kan aantonen dat beschadiging, door welke oorzaak dan ook, het gevolg is van verwijtbare nalatigheid aan de zijde van de opdrachtnemer. 
 3. Tijdens de tentoonstelling is de stand volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.
 4. Specifiek voor opdrachtgever vervaardigde dan wel aangeschafte zaken, gaan pas in eigendom over nadat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan. 
 5. Materialen die ingehuurd worden door opdrachtgever zijn ten allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

 

Artikel 10. Transport

 

 1. De transportkosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
 2. Indien zaken van opdrachtgever ter gebruik op de tentoonstelling naar de plaats van de stand moeten worden vervoerd draagt opdrachtgever zelf zorg voor het transport.
 3. Indien in afwijking van artikel 10.2 is overeengekomen dat opdrachtnemer het bedoelde transport verzorgt, draagt opdrachtgever zelf het risico van beschadiging en vermissing tijdens het transport. Tevens is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die aan de zijde van opdrachtnemer ontstaat als gevolg van het (mee) vervoeren van de zaken van opdrachtgever. 

 

 

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen 

 

 1. Klachten die gedurende de tentoonstelling ontstaan, dienen door de opdrachtgever per ommegaande telefonisch en per email te worden gemeld. 
 2. Indien de klacht gegrond is, zal opdrachtnemer binnen 24 uur na ontvangst van de klacht zorg dragen voor herstel (indien dit technisch en praktisch mogelijk is), tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden en onder voorbehoud van de uitdrukkelijke toestemming van de organisator van de tentoonstelling het herstel te mogen uitvoeren.
 3. Indien een klacht is veroorzaakt door onachtzaam gebruik van het opgeleverde werk of door toedoen van derden, zal opdrachtnemer de kosten van herstel bij opdrachtgever in rekening brengen.

 

 

 

 

Artikel 12. Prijs

 

 1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van de loonsommen, berekend volgens de bij het bedrijf van de opdrachtnemer geldende werkomstandigheden en arbeidstijden. 
 2. Voor offertes en overeenkomsten waarin een vaste aanneemsom wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 3, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vaste aanneemsom wordt overeengekomen, gelden de leden 4 t/m 7 van dit artikel. 
 3. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste aanneemsom overeenkomen. 
 4. Indien geen vaste aanneemsom wordt overeengekomen, zal de aanneemsom worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en gebruikte materialen. De aanneemsom wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen. 
 5. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 6. Tenzij anders overeengekomen gelden de betalingstermijnen uit de offerte.
 7. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vaste aanneemsom of tarief overeenkomt en na de datum van de offerte een of meer van de prijsbepalende factoren een wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is de opdrachtnemer gerechtigd de bij de aanneming van de opdracht overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen. Tot de prijsbepalende factoren behoren in ieder geval door de overheid opgelegde heffingen, loonkosten conform de toepasselijke CAO, belastingen, sociale lasten, heffingen, valutaverhoudingen en materiaalkosten. 

 

 

Artikel 13. Betaling

 

 1. De overeengekomen aanbetaling, alsmede de betaling van de overige termijnen, dient door opdrachtgever conform op de in de offerte overeengekomen datum te worden voldaan. 
 2. Indien de opdrachtgever met de betaling van een factuur in gebreke blijft, is de opdrachtnemer gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van kosten, schade en interesten onverlet. 
 3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn. 
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Het is opdrachtgever niet toegestaan de aan opdrachtgever verschuldigde bedragen te verrekenen met bedragen die hij uit welke hoofde dan ook meent tegoed te hebben van opdrachtnemer.
 6. De overeenkomst wordt van rechtswege ontbonden op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest.
 7. De vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis genomen omstandigheden geven opdrachtnemer goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 8. In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

 

 

Artikel 14. Incassokosten

 

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle binnen- en buitengerechtelijke kosten en renten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever, met een minimum van 15% van de totale overeengekomen prijs inclusief BTW. 

 

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 

Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. Opdrachtnemer verplicht zich te allen tijde zodanig voor aansprakelijkheid te verzekeren dat het verzekerd belang in verhouding is met de omvang van de aanvaarde opdrachten.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht. 
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, indien de opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd. 
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit opzettelijk gepleegde gedragingen van werknemers van opdrachtnemer alsmede door opdrachtnemer ingeschakelde derden, welke als zodanig als onrechtmatig zijn aan te merken en waarbij een direct verband tussen de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden en het ontstaan van de schade ontbreekt. Bij het onrechtmatig gebruik maken van zaken of eigendommen van de opdrachtgever wordt een dergelijk direct verband geacht te ontbreken. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden wegens, bij, of ten gevolge van de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade, welke niet het gevolg is van kennelijke onzorgvuldigheid van opdrachtnemer. 
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever niet binnen een week na het schadevoorval opdrachtnemer per aangetekende brief aansprakelijk heeft gesteld en opdrachtnemer, doordat de opdrachtgever niet binnen genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in haar mogelijkheid is beperkt om onderzoek naar de schade en de schadeoorzaken daarvan in te stellen. 
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vervolgschade of indirecte schade waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, smartengeld en schade door bedrijfsstagnatie, door de opdrachtgever geleden als gevolg van de uitvoering van de opdracht of andere verrichtingen. 
 8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar ondergeschikten.

 

 

Artikel 16. Boetebeding

 

Bij overtreding van hetgeen is gesteld in artikel 3 lid 7, artikel 7 en artikel 8 verbeurt de opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete van € 20.000,-- per incident en € 500,-- per dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, en onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding door de opdrachtgever van alle voor de opdrachtnemer daaruit voortvloeiende schade.

 

 

Artikel 17. Overmacht

 

 1. Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend (overmacht) en evenmin in zijn risicosfeer ligt dan is deze gerechtigd het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding van de reeds door opdrachtnemer gemaakte kosten.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Weersomstandigheden en werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen. 
 3. Tevens wordt onder overmacht verstaan alle van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheden welke redelijkerwijs de nakoming van de overeenkomst zeer moeilijk dan wel onmogelijk maken. Hieronder te verstaan o.a.: vertraagde levering van tijdig bestelde materialen; transportmoeilijkheden incl. verkeersfiles; tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen door de organisator en/of exploitant van de tentoonstelling; energiestoringen; overheidsmaatregelen; mechanische en andere storingen die de opdrachtnemer in zijn bedrijf treffen; weersomstandigheden; molest; brand; uitsluiting; vandalisme; oproer; bezetting (ook door krakers); atoom kernreacties; oorlog; terrorisme. 
 4. De partij die zich beroept op het niet nakomen van de overeenkomst door de wederpartij is gehouden al die nodige maatregelen te nemen ter beperking van de te lijden schade. Indien deze maatregelen kosten met zich meebrengen, zullen deze kosten door de tegenpartij worden vergoed. 
 5. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is voor of bij aanvang van de tentoonstelling, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke, aangetekende, mededeling te ontbinden. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van de reeds gemaakte kosten. 

 

 

Artikel 18. Annulering van beurs

 

 

 1. Onder overmacht wordt, naast alle in artikel 17 genoemde vormen van overmacht, ook verstaan het annuleren van een beurs, al dan niet op initiatief van de beursorganisatie, bijvoorbeeld door het uitbreken van een besmettelijke ziekte, epidemie of virus.
 2. Indien een geplande beurs niet doorgaat kan opdrachtnemer in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor enige vorm van schadevergoeding aan opdrachtgever.
 3. Bij annulering van de beurs buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer, heeft opdrachtnemer recht op schadevergoeding van opdrachtgever. Dit recht op schadevergoeding ontstaat ook wanneer opdrachtgever op eigen initiatief besluit zijn beursdeelname te annuleren.
 4. De hoogte van de schadevergoeding zal naar redelijkheid en billijkheid bepaald worden door opdrachtnemer. Hierbij worden in ieder geval berekend alle reeds gemaakte kosten, kosten voor gemaakte reserveringen (al dan niet restitueerbaar) bij derden (bijv. hotels, leveranciers van goederen of diensten), kosten voor gereserveerde arbeid en arbeidstijd voor intern en extern personeel van opdrachtnemer en een compensatie van vermogensschade.

 

 

Artikel 19. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

 

 

 1. De rechtbank Overijssel, locatie Almelo is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 2. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Succes & Full-Service

If there is a way to stand out, we’ll find it

 

Al uw wensen en ideeën vertalen wij naar inspirerende en succesvolle ontmoetingsplekken. Dát is onze kracht. Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Back to top